Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY( dále jen VOP ) v tomto znění:

I. ÚVOD

VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi Dodavatelem a Odběratelem  a stanoví podmínky, za  kterých Dodavatel  Odběrateli dodá zboží, popř. pro Odběratele provede práce (Dílo). VOP jsou nedílnou součástí  Smlouvy – ve smyslu ujednání Smluvních stran Kupní smlouvy popř. Smlouvy o dílo, kdy je řešen smluvní vztah mezi  stranami. Smluvní vztah mezi stranami vzniká podpisem Smlouvy nebo vystavením Objednávky  Odběratelem a jejím  potvrzením  Dodavatelem. V případě odlišných písemných ujednání smluvních stran (např. ve formě rámcové smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, popř. samostatných smluvních ujednání Smlouvy) mají  tato v případě stvrzení Smlouvy oběma smluvními stranami  přednost před ustanoveními VOP.

II. DEFINICE POJMŮ

Výklad pojmů užitých ve znění VOP:

VOP: definují obchodní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem.

DODAVATEL: Jaroslav Štengl – Smartness.cz, Vejprnická 101 Plzeň 31800, IČ 74132431, za společnost jedná osoba oprávněná ze zákona, či jiná osoba na základě zmocnění jí udělené k tomuto úkonu statutárním zástupcem společnosti.

ODBĚRATEL: smluvní strana, která provedla objednávku zboží či díla.

SMLUVNÍ STRANA: Dodavatel a /nebo Odběratel.

OBJEDNÁVKA: požadavek Odběratele na dodání Zboží / provedení Díla v rozsahu a za podmínek stanovených Odběratelem. Objednávka vyhotovená Odběratelem a zaslaná Dodavateli se stává závaznou s plnou akceptací znění VOP Odběratelem, kdy po doručení Objednávky Dodavateli jsou veškerá ustanovení VOP pro Odběratele závazná, s čímž Odběratel souhlasí. Objednávka se stává závaznou pro Dodavatele po její písemné akceptaci Dodavatelem. Za Objednávku Odběratele se považuje požadavek na dodání zboží/ provedení Díla zaslaný Dodavateli prostřednictvím elektronické pošty, v listinné podobě, telefonicky nebo osobně.
Náležitosti objednávky zboží nebo služby: Odběratel je povinen v Objednávce uvést: obchodní firmu, jméno osoby, která Objednávku pro Dodavatele vystavila, sídlo Odběratele, IČO a DIČ, telefonické spojení, e-mailovou adresu, požadovaný termín a způsob dodání včetně  adresy, kam má být zboží dodáno, nebo kde má být služba či dílo provedeno.

Náležitosti objednávky zboží: Odběratel je povinen v Objednávce uvést: obchodní firmu, jméno osoby, která Objednávku pro Dodavatele vystavila, sídlo Odběratele, IČO a DIČ, telefonické spojení, e-mailovou adresu, požadovaný termín a způsob dodání včetně adresy, kam má být zboží dodáno.

DÍLO: za dílo se považuje činnost či soubor činností specifikované v Objednávce a/nebo ve Smlouvě o dílo, jehož provedení Dodavatel akceptoval formou  nabídky  Odběrateli.

NABÍDKA: rozumí se cenová nabídka zboží / práce , která je předložena Dodavatelem Odběrateli v rozsahu zboží a práce na základě poptávky doručené Odběratelem Dodavateli.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Zboží a /nebo Dílo v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.

SMLOUVA:  ve smyslu ujednání Smluvních stran rámcová kupní smlouva, kupní smlouva popř. smlouva o Dílo (dále jen Smlouva). Jedná se o dokument, který definuje smluvní vztahy mezi Odběratelem a Dodavatelem v souladu s VOP, přičemž tyto se stávají nedílnou součástí Smlouvy a případné odlišnosti ve znění jednotlivých článků VOP a smluvních ujednání Smlouvy jsou řešeny v jednotlivých dotčených článcích Smlouvy a jejich obsah je upřednostněn před dotčeným zněním VOP. Ostatní ustanovení obsažená ve znění VOP, která nebyla dotčena případnými smluvními odlišnostmi ve Smlouvě, zůstávají v platnosti a jsou závazná.

Ve smyslu smluvního vztahu, tento vzniká mezi smluvními stranami vyhotovením Objednávky Odběratelem a její akceptací Dodavatelem.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Za uzavřenou Smlouvu se považuje Smlouva, kterou svými podpisy stvrdily obě smluvní strany na základě oprávnění ze zákona, či stvrzenou podpisem zástupce Smluvní strany na základě Plné moci udělené k tomuto úkonu zákonem oprávněným statutárním orgánem Smluvní strany.

2. Za uzavřenou Smlouvu se považuje akceptace Objednávky Dodavatelem, přičemž tento se zavazuje dodat Objednateli zboží nebo službu v cenách a za podmínek stanovených v Objednávce zboží, přičemž Objednatel se zavazuje objednané zboží odebrat a za toto zboží Dodavateli zaplatit sjednanou cenu.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Dodavatel i Odběratel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy, pokud se druhá smluvní strana dopustí podstatného porušení povinností ze Smlouvy pro ni vyplývajících. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména:

  • Prodlení Odběratele s úhradou smluvní ceny nebo jakýchkoli i dílčích finančních plnění dle Smlouvy nebo těchto VOP po dobu delší než 14 dnů.

  • Prodlení Odběratele s odběrem předmětu plnění více než 14 dnů.

  • Prodlení Dodavatele s dodáním předmětu plnění více než 14 dnů po termínu dodání zboží akceptovaném Dodavatelem.

  • Dodatečně zjištěná nevhodnost předmětu plnění a / nebo odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Odběratelem a jiným subjektem není důvodem pro odstoupení Odběratele od Smlouvy uzavřené s Dodavatelem. V tomto případě vzniká Dodavateli nesporný nárok na úhradu veškerých nákladů spojených se zajištěním předmětu plnění pro Odběratele.

2. Po ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy si smluvní strany neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, vypořádají své pohledávky a závazky. Smluvní pokuta za každý den prodlení s vyrovnáním pohledávek a závazků Odběratelem činí 0,05% výše pohledávek nebo závazků ve finančním vyjádření. Tímto však není dotčeno právo na náhradu škody.

3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující od Smlouvy druhé smluvní straně. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, považuje se za den doručení třetí den po odeslání oznámení. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být důvod odstoupení konkrétně uveden.

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele, je Dodavatel oprávněn fakturovat až 10% z celkové částky jako storno poplatek.

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran Smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení Smlouvy a těchto VOP, které se týkají volby práva a úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení Smlouvy a řešení sporů mezi stranami.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena Předmětu plnění je uvedena v ceníku dodavatele dle zařazení do příslušné kategorie sortimentu zboží nebo v písemné nabídce předložení Odběrateli a je sjednána jako smluvní. Veškeré ceny zboží a služeb uvedené v ceníku Dodavatele jsou ceny bez DPH, dopravy a balného. Cena za přepravní služby, balné a DPH je účtována Odběrateli samostatnou položkou na daňovém dokladu/faktuře. Ceníky Dodavatele jsou platné v době vystavení Objednávky Odběratelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Pokud ve Smlouvě nebude stanoveno jinak, jsou pro Odběratele závazné tyto způsoby plateb:

  • Platba v hotovosti při převzetí předmětu plnění na prodejním místě Dodavatele
  • Platba bankovním převodem na základě daňového dokladu-faktury na bankovní účet Dodavatele
  • Zálohová platba v dohodnuté výši provedená Odběratelem na základě Dodavatelem vystavené zálohové faktury + následné vyúčtování kupní ceny po splnění Předmětu plnění Dodavatelem

Způsob provedení platby za Předmět plnění je vždy dohodnut s Odběratelem před započetím plnění Předmětu plnění.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, splatnost veškerých faktur činí 7 dnů od data vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky v plné výši na účet Dodavatele. V případě neuhrazení faktury za odebrané zboží se odběratel zavazuje uhradit dodavateli, případně dalším stranám, veškeré náklady spojené s vymožením celé částky.

3. V případě prodlení Odběratele s úhradou faktur je Dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení. Pro případ prodlení Odběratele s úhradou faktur delší než 30 dnů, je Dodavatel oprávněn demontovat a odebrat Předmět plnění. Odběrateli tímto vzniká povinnost uhradit Dodavateli veškeré finanční a jiné škody jakožto i náklady spojené s odebráním Předmětu plnění.

VI. DODACÍ PODMÍNKY, PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Dnem dodání je převzetí Předmětu plnění Odběratelem na prodejním místě Dodavatele nebo den, kdy byl Předmět plnění předán  Odběrateli v místě dodání určeném ve Smlouvě  nebo Objednávce. Dílčí plnění je možné po dohodě s Odběratelem.

2. Pokud Odběratel nezajistí převzetí Předmětu plnění ve sjednaném termínu, na sjednaném místě a stvrzení převzetí podpisem na dodacím listu nebo faktuře oprávněnou osobou a Dodavatel tak z důvodu pochybení ze strany Odběratele nemůže dostát své povinnosti dodání Předmětu plnění ze Smlouvy vyplývající, Dodavatel může po Odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti Předmětu plnění k opětovnému prodeji.

3. Osoby oprávněné jednat jménem Odběratele jsou určeny platnými právními předpisy, v případě odběru zboží, uvedením dané osoby ve „Zplnomocnění k odběru zboží“ vystaveném a podepsaném Odběratelem a doručeném Dodavateli před dodáním Zboží.

4. Dokladem prokazujícím dodání Předmětu plnění je dodací list nebo faktura vystavená Dodavatelem.

5. Odběratel má za povinnost ihned po převzetí Předmětu plnění provést jeho důkladnou prohlídku a případné vady, nedostatky, výhrady a rozpory oznámit Dodavateli nejpozději do 24 hodin po převzetí, jinak se má za to, že Předmět plnění byl řádně dodán a převzat. Tím nejsou dotčena zákonná ustanovení práv kupujícího o odpovědnosti prodejce za vady Předmětu plnění.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO, ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ZA ŠKODU

1. Odběratel nabývá vlastnického práva k předmětu plnění až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, a to jejím připsáním na účet ve prospěch Dodavatele.

2. Nebezpečí škody na Předmět plnění přechází na Odběratele v době, kdy převezme zboží od Dodavatele.

3. Jestliže je Dodavatel povinen podle Smlouvy předat Předmět plnění dopravci v určitém místě pro přepravu Předmětu plnění Odběrateli, přechází nebezpečí škody na Předmětu plnění na Odběratele předáním Předmětu plnění dopravci v dohodnutém místě.

4. Škoda na Předmětu plnění, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na Předmět u plnění na Odběratele, nezbavuje Odběratele povinnosti zaplatit Dodavateli kupní cenu.

5. Smluvní strana Smlouvy, která se dopustila porušení povinnosti, není povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tímto způsobenou, pokud prokáže, že porušení povinnosti bylo důsledkem působení okolností vylučujících odpovědnost nebo bylo způsobeno vyšší mocí.

6. Pokud dojde k porušení povinnosti ze Smlouvy vyplývající kteroukoliv ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, využijí smluvní strany veškerého úsilí a prostředků ke smírnému mimosoudnímu řešení náhrady této škody.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD

1. Dodavatel je povinen Odběrateli dodat Předmět plnění bez vad. Zákonná záruční doba činí 24 měsíců, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, nebo pokud výrobce konkrétního zboží či jeho součástí nestanovil speciální záruční dobu.

2. Odběratel není oprávněn činit jakékoliv zásahy do Předmětu plnění, tyto mohou být v záruční době provedeny pouze Dodavatelem.

3. Za vadu na Předmětu plnění se nepovažuje vada, která vznikla v důsledku užití Předmětu plnění k jinému účelu než ke  kterému je svou povahou a technickými parametry určen,  neodbornou manipulací, neoprávněným zásahem, a to i třetích osob, nedodržení řádných postupů při instalaci, zanedbáním údržby, nevhodnými podmínkami při skladování, vystavením nepříznivým vlivům, poškození přepětím, bleskem nebo elektrickým výbojem, výpadkem el. sítě, nadměrným opotřebením při užívání Předmětu plnění, nebo jeho mechanického poškození, či instalací jiného software než dodal Odběrateli Dodavatel.

4. Dodavatel neodpovídá za škody a vady, které vznikly na Předmětu plnění po  jeho předání přepravci nebo zasílateli.

5. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, je kontaktní adresa Dodavatele: Vejprnická 101, Plzeň 318 00, mob. +420 775 385 581 místem, kde Odběratel oznámí zjištěnou vadu na Předmětu plnění.

6. Vady a nefunkčnost Předmětu plnění je povinen Odběratel oznámit Dodavateli formou Reklamačního protokolu, který je Odběrateli k dispozici na webových stránkách Dodavatele. Odběratel je povinen Reklamační protokol řádně vyplnit a spolu s vadným Předmětem plnění doručit na kontaktní adresu Dodavatele dle Smlouvy.

8. Okamžikem předání Reklamačního protokolu spolu s vadným Předmětem plnění je zahájeno Reklamační řízení, které probíhá dle Reklamačního řádu Dodavatele.

9. Reklamační řád je Odběrateli k dispozici na webových stránkách Dodavatele. Odběratel je povinen se s Reklamačním řádem seznámit a postupovat v případě zjištěných vad dle jednotlivých ustanovení Reklamačního řádu Dodavatele, který je pro Odběratele závazný.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Strany se zavazují, že vynaloží veškerou snahu a  úsilí na smírné řešení sporů vzešlých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

2. Spory, jež strany nebudou moci vyřešit smírnou cestou, se zavazují řešit prostřednictvím příslušných soudů ČR.

3. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn postoupit svou  pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu, či domoci se svých práv veškerými zákonnými prostředky.

4. Odběratel podpisem VOP vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména a závazku po splatnosti v registru dlužníků a na webu   Dodavatele a to v případě prodlení splatného závazku vůči  Dodavateli delšího 3 měsíců.

5. Dodavatel je oprávněn uvádět Odběratele v seznamu svých referenčních zákazníků, nebude-li dohodnuto jinak.

6. V případě vzniku platební neschopnosti Odběratele se veškeré pohledávky Dodavatele vůči Odběrateli stávají splatnými v den, kdy se Dodavatel o platební neschopnosti Odběratele dozvěděl. Dodavatel je v tomto případě oprávněn požadovat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

7. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto VOP  nebo smluvního ujednání Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení  VOP nebo smluvního ujednání Smlouvy.

8. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

9. Pokud  Odběratel odepře či zmaří doručení listiny od Dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

10.  Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.1.2022.

Přejít nahoru